โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ชั้นปีที่2

13 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

12 พ.ค. 61 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปีที่ 2 โดยมีผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งมีวิทยากรภายนอกที่มากประสบการณ์การสอนภาษาจีน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ อ.จิระชัย แซ่ตั้ง และอ. 范明新 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน "Play&Learn Chinese เรียนให้สนุก เล่นอย่างมีความรู้ " ในกิจกรรมด้านภาษานั้นได้ฝึกให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก มั่นใจในตนเองในการใช้ภาษา ด้านวัฒนธรรมจีนได้สอนฝึกกระบวนการคิดเลขด้วยลูกคิดจีน算盘 นักศึกษาได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก