ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

12 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.นิดา มีสุข อ.จันทนา มีชัยชนะ อ.ศุภาวิณี กิติวินิต และน.ส.บุษรอ นิโลง เป็นคณะกรรมการในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรมทุกท่านได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อให้หลักสูตรนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรไปในทางที่ดีขึ้น
      ขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตร ที่ร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน รวมไปถึงกิจกรรมนักศึกษา 

      ขอบใจนักศึกษาภาษาจีนทุกคน ที่ตั้งใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 

      หลักสูตรภาษาจีนจะพัฒนาตนเองต่อไปในทุกๆด้าน เพื่อให้หลักสูตรและบัณฑิตมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป