สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

22 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา (ครุศาสตร์) อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน รหัส 58 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ซึ่งนักศึกษาได้กล่าวถึงโครงการ ชิ้นงานที่นักศึกษาได้คิดและลงมือทำเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยังได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำงาน ความประทับใจ ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไขปัญหา นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เกิดการพัฒนาตนเองเรียนรู้ในด้านต่างๆ
#หลักสูตรภาษาจีนขอขอบคุณสถานฝึกประสบการณ์ทุกแห่งที่ให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ 
#ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอาจารย์ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้เสมอ ^_^