การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

21 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

19 มิ.ย. 2562 #评古汉语课程设置 ประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ผศ.นิดา มีสุข อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง อ.สวพร จันทรสกุล และน.ส.บุษรอ นิโลง ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตรนำไปปรับปรุง แก้ไข และเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
#ขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูต ที่ร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน รวมไปถึงกิจกรรมนักศึกษา 
#ขอบใจนักศึกษาภาษาจีนทุกคน ที่ตั้งใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 
#หลักสูตรภาษาจีนจะพัฒนาตนเองต่อไปในทุกๆด้าน เพื่อให้หลักสูตรและบัณฑิตมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป