ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี 62

29 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี 2562
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตง จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบจำนวน 74 คน ทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ 2 ,3 และ 4 แบ่งการสอบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การฟัง การอ่านและการเขียน
ผลปรากฏว่า
HSK 2 ผู้สอบ 22 คน สอบผ่าน 22 คน ไม่ผ่าน 0 คน คิดเป็น 100%
HSK 3 ผู้สอบ 31 คน สอบผ่าน 29 คน ไม่ผ่าน 2 คน คิดเป็น 93.55%
HSK 4 ผู้สอบ 21 คน สอบผ่าน 15 คน ไม่ผ่าน 6 คน คิดเป็น 71.43%
#ผู้สอบผ่านทั้งหมดคิดเป็น 89%
จากนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ค่อยๆเรียนรู้ที่ละก้าว นักศึกษาทุกคนมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจขยันทบทวนความรู้ สามารถทำคะแนนออกมาได้ดี ขอให้ทุกคนจงภูมิใจในตนเอง ในปีการศึกษาหน้า หลักสูตรจะผลักดันให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
谢谢你们为中文专业的自豪!
祝你们学习取得好成绩!smiley