กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563

19 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ google meet) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปี1, 2,3,4 เข้าร่วมในครั้งนัี้ ประธานหลักสูตร อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์แนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปี 2562-2563 และให้นักศึกษาใหม่แนะนำตนเองให้รุ่นพี่รู้จัก

#也拉皇家大学中文专业欢迎你♥