การแข่งขันความสามารถภาษาจีน(ออนไลน์)ของนักเรียนในประเทศไทย ประจำปี 2563

18 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมส่งผลงานกิจกรรมการแข่งขันความสามารถภาษาจีน (ออนไลน์) สำหรับนักเรียน นักศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2563 ประเภทการแข่งขัน ประเภทอ่านกลอนภาษาจีน ร้องเพลงภาษาจีน ด้านความสามารถพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีผู้ส่งผลงานจำนวนทั้งสิน 314 ผลงานจาก 70 สถานศึกษาในประเทศไทย ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานรอบแรก หลังจากคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้จัดกิจกรรมจะรวบรวมรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกประกาศผลในลำดับถัดไป.....ช่วยกันลุ้นให้เข้ารอบแรกค่ะ