หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม

ดร.ยุทนา กาเด็ม ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชา (อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุม หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์มือถือ 089-7265365) E-mail kadem.lecturer@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาโทการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาสือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาที่เชี่ยวชาญ Human and Community Rersource Development Human and Social Develpment Participatory Community Delelopment Student Delelopment/Student Activities  ประสบการณ์การทำงาน -อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ -นักวิชาการอุดมศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -นักวิชาการและวิทยากรพื้นที่ภาคใต้ โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (ไอดอลคิดดี สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ (Creative Communication For Health) แผนงานสื่อ ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นักวิชาการและวิทยากรพื้นที่ภาคใต้ โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะชุมชน (Young Guide) พลเมืองตื่นรู้ๆเท่าทันสื่อสร้างเจ้าบ้านที่ดี แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประวัติการเป็นวิทยากร -เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อ "เขียนเรซูเมอย่างไรให้ได้งาน" Road to University เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางมหาวิทยาลัย (porfolio interview self-introduction) สหกิจศึกษาและฝึกงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ-การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาทักษะด้านการคิด-เทคนิคการพูดในที่สาธารณและการพูดสุนทรพจน์-การเขียนโครงการและการพัฒนาโครงการ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่