หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ศิษย์เก่าดีเด่น

มีคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการมอบรางวัลแก่บุคลากรและคณาจารย์หลากหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นมีอาจารย์แวมามุ แวหะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแห่งปี

แกลเลอรี่