หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน

ประสบการณ์การทำงาน2538-2540 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายนักวิจัยชาวต่างประเทศ กองส่งเสริมการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2540-2547 นักวิชาการศึกษา สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2546-2547 2551 รองประธานโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนมุสลิม 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา