หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ระบบสารสนเทศ(อาจารย์)

-ระบบจัดการข้อมูล มคอ.

-ระบบ E-doc

-ระบบบริการการศึกษา

-ระบบรายงานภาระงาน

-ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/(CHE-QA)

-ระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

-ระบบสารฐานข้อมูลวารสาร คลินิกวิจัย

-ระบบ e-Learning

-ระบบบุคลากร(HRM)

-ระบบ e-class

-ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

-แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-หนังสือราชการ คมส.

-เอกสารอาจารย์ที่ปรึกษา

-ระบบสำหรับบันทึก