หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยการจัดทำห้องพช. มินิสตูดิโอ เพื่อจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรฯ สามารถขับเคลื่อนศักยภาพของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเป็น"มหาวิทยาลัยคลังปัญญาชายแดนใต้"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่