หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

         โดยมีสัดส่วน หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา  และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
        1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
        1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
        1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
        2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 78 หน่วยกิต
        2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ปล. สามารถดาวโหลดข้อมูลชื่อวิชา ข้อมูลหน่วยกิต และแผนการศึกษา ได้ไฟล์แนบ  

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด