หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

                         แผนการรับนักษึกษาอยู่ในไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด