หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การสัมมนาทางการพัฒนาชุมชน วันที่7ต.ค.63

ด้วยหลักสูตรการพัฒนาชุมชน นักศึกษาชั้นปีที่4 ได้จัดสัมมนาในรายวิชาขึ้นในวันที่7ต.ค.63

แกลเลอรี่