หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมพบปะสร้างสรรค์ในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ปี64

แกลเลอรี่