หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Rou ปี64

คนเก่ง ทีมเก่ง ของพัฒนาชุมชน
เราสอนเน้นการทำงานเป็นทีม ROV
ทุกคนมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกัน
ทำในสิ่งที่รัก ที่ถนัด คุณจะเป็นเลิศในด้านนั้น

แกลเลอรี่