หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รางวัลบุคคลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และคณาจารย์ มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.นายรอฟีดีน สะแม
2.นายกิตติพงษ์ มุหมีน
3.นายอิกรอม บินสะนิ
ที่ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญคุณงามความดี มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัลบุคคลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปี 2564 ประเภทนักศึกษาสาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น (ประเภททีม)
ขอให้รักษาคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆตลอดไป

แกลเลอรี่