หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Cyberbullying" 13ก.ย.64

วันที่ 13 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม เป็นตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Cyberbullying" โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และ อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ ในการมอบโล่รางวัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒชุมชน
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ

แกลเลอรี่