หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2564

รักเรา...ไม่เคยเก่าเลย"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาชุมชน มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2564

แกลเลอรี่