หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทร​ชย์ รวิชาติ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (29 กันยายน 2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาชุมชน มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทร​ชย์ รวิชาติ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวเดียวกันนี้หลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแ

แกลเลอรี่