หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (csd สัมพันธ์) ครั้งที่ 20 วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (csd สัมพันธ์) ครั้งที่ 20 วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์ปาฐกหัวข้อ "UNIVERSITY ENGAGEMENT"
โดยการประชุมครั้งนี้มีการเสวนา การนำเสนอบทความวิชาการ
และการแข่งขันทางวิชาการ

แกลเลอรี่