หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดี อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้นักศึกษาในพื้นที่ชุมชนด้วยครับ