หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สถิติ

 

สถิติการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรการพัฒนาชุมชนร้อยละ70ต่อปีโดยประมาณแบ่งเป็นหลากหลายอาชีพด้วยกัน  เช่น ผู้ประกอบการอิสระ เป็นต้น