หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

"ศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.อ.ปัตตานี พ.ศ. 2564

 

แกลเลอรี่