หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เชิญชวนคณาจารย์ คมส. ส่งผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM HUSO Forum 2022”

  • สามารถส่งผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเด็นที่ 2  สหกิจศึกษา

ประเด็นที่ 3  การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นที่ 4  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นที่ 5  การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal)

  • กำหนดการกิจกรรม ดังนี้ 

1. หลักสูตรเสนอชื่อผลงาน บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565  ลิงก์เสนอชื่อผลงาน https://forms.gle/SBDQwm9GQDamRa8U7

2. หลักสูตรส่งผลงาน ภายในวันที่ 24 มี.ค. 2565  ลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://shorturl.asia/xvIy1

3. คณะฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้วันที่ 4 เม.ย. 2565

แกลเลอรี่