หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี (Digital)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุม ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย หิ้นสกุล นายอับดุลวาริส ช่างเรือ และนางสาวฟาตีฮะห์ ฮูลู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล การสอบแข่งขัน กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี (Digital) ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี (Digital) เพื่อเป็นการสอบแข่งขันวัดความรู้ด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่