หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

แกลเลอรี่