หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ขอเชิญชวนบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติงาน ASEDAS 2022 THE 3rd VIRTUAL DIGITAL ART EXHIBITION

แกลเลอรี่