หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดทำปฏิทินวิชาการ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลาง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 65 ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

แกลเลอรี่