หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศปฏิทินการดำเนินงานการจัดตั้งชมรมนักศึกษา และประกาศแนวปฏิบัติการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565  เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          **จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษารับทราบโดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ (สามารถ