หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

บริการยืมแท็บเล็ต

บริการให้นักศึกษายิมแท็บเล็ตไปใช้ที่บ้านได้แล้ว