หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(สูงสุด) ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน &สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(สูงสุด) ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คะแนนอยู่ที่ 4.12 ผลการดำเนินงาน ระดับดีมาก

 

แกลเลอรี่