หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้านการบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคว้ามาอีก 1 รางวัลอีกแล้วไม่ธรรมดานะเนียะ“ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้านการบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564”

ระดับดีมาก

แกลเลอรี่