หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

8ณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน วิทยากร โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (UeT for BCG and Regional Development

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ อาจารย์อภิชิต อนุบุตร เป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด

ด้วยเศรษฐกิจ BCG (UeT for BCG and Regional Development พื้นที่เป้าหมายตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งโพรง บ้านภักดีในวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ㆍ๙.๐๐ - ๑๖.00 น. ณ สำนักงานสภาองค์กรเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ

แกลเลอรี่