หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG (ภาคใต้ตอนล่าง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเป็นคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG (ภาคใต้ตอนล่าง) พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างร่วมมือกันถอดบทเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายงานการพัฒนาคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานคณะอำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ 2565

แกลเลอรี่