หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ดร.ตายูดิน อุสมานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นการให้จังหวัดยะลา

วันนี้ 12 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมกับสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นการให้จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการออกกำลังกาย และนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะต่อไป!!

แกลเลอรี่