หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

พลิกโฉม"สาขาการพัฒนาชุมชน"สู่"สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน"

พลิกโฉม"สาขาการพัฒนาชุมชน"สู่"สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน" ภายใต้การบูรณาการศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการตลาด นิเทศศาสตร์ การบริหารงานองค์กรและภูมิศาสตร์สารสนเทศ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้แบบไม่สิ้นสุด...เพราะโลกอนาคตมันท้าทายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา
แล้วเราจะก้าวไปพร้อมกัน ก้าวอย่างมั่นคง ก้าวอย่างทันยุคทันสมัย พร้อมก้าวไปกับ"นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้