หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อ.ดร.ตายูดิน อุสมา ข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมัชชาจังหวัดยะลา

อ.ดร.ตายูดิน อุสมาน อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนนชุมชน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมัชชาจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมแผนการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ( BCG Model )กรณีจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่