หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

าจารย์ดร.ยุทธนากาเด็ม และคณะทำงาน ลงพื้นที่ ณ อำเภอเบตง เพื่อเข้าพบปะหารือท่านมาเรียม จอหวังพัฒนาการอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน256 คณาจารย์และคณะวิจัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ดร.ยุทธนากาเด็ม หัวหน้ากิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูลฟีกอร์ มาโม อาจารย์กมลวรรณ ชนะกุล นางสาวนูรีดา มะแซ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนางสาววันฮายาตี อุเซ็งลานง ผู้ช่วยวิจัย ลงพื้นที่ ณ อำเภอเบตง เพื่อเข้าพบปะหารือท่านมาเรียม จอหวังพัฒนาการอำเภอเบตง และคุณไพศาล ชายเหตุ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตง
ถึงกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนยากจน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

แกลเลอรี่