หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน อบรมการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนยากจนผ่านระบบ PPAOS

คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน อบรมการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนยากจนผ่านระบบ PPAOS เพื่อเตรียมความพร้อมนำองค์ความรู้ไปบริการวิชาการอบรม กับ บัณฑิตอาสา และประธานชุมชนเขตเทศบาลเมืองเบตง ในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา เพื่อเป็นการนำร่องในการขับเคลื่อน flagship ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่ภายใต้โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ระยะที่2 กิจกรรมพัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

แกลเลอรี่