หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

เตรียมพบกับ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Adobe Premiere pro)” รุ่นที่ 1 โดยมี อาจารย์ฮัสลี นิฮะ ซึ่งเป็นวิทยากรที่มากความสามารถ และคว้ารางวัลระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 11 และ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แล้วเจอกันจร้าา..

แกลเลอรี่