หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ((ดีเด่นแห่งชาติ))”

“หัวใจ” ของนักพัฒนา คือ การอุทิศตน เพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม”!!

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวครอบนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มรย.

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยุทธนา  กาเด็ม

“ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ((ดีเด่นแห่งชาติ))”

ภายใต้งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 21 การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน

#เพชรก็คือเพชร

#นักพัฒนา

#ปรับมือสิคร้าาารอะไร

แกลเลอรี่