หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิก รุ่นที่ 2

พวกเราไม่เน้นแต่งหน้า เน้นแต่งรูป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการฝึกอบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิก รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผลงานระดับชาติ คุณฮัสลี นิฮะ พร้อมทีมงาน DG digital graphic ที่มาช่วยสอนทักษะเทคนิคการทำสื่อสิ่งพิมพ์ การทำคอนเท้นต์ ให้น่าสนใจมีคุณภาพและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเรียน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ และสามารถเพิ่มช่องทาง การหารายได้เพิ่มขึ้น

แกลเลอรี่