หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่าง คณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11

วันที่ 30 มกราคม 2566

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่าง คณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า : " พลังปัญญาชน สร้างสรรค์ไอเดีย สู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านกิจกรรม โดยผ่านการเล่นกีฬา อันจะเป็นการพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัย การสร้างทักษะด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุข เพื่อให้นักศึกษารู้จักและฝึกปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์บรรทัดฐานของสังคมด้วยการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัยจัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#เรียบ แต่หรู น้อย แต่ดูแพง

#CDI แบบว่าเริศ

#นพช.มรย.