หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ขบวนพาเหรด 32 มหาวิทยาลัย เป็นการรวมตัวชาวพัฒนาชุมชนทั่วประเทศในมหกรรม งานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมแห่งชาติ (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ

ขบวนพาเหรด 32 มหาวิทยาลัย เป็นการรวมตัวชาวพัฒนาชุมชนทั่วประเทศในมหกรรม งานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมแห่งชาติ (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แกลเลอรี่