หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในการแข่งขัน CSD สัมพันธ์ครั้งที่21

คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในการแข่งขัน CSD สัมพันธ์ครั้งที่21 และนำนักศึกษาคว้ารางวัลในการแข่งขันในเวที ต่างๆดังนี้

1.รางวัลนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและสังคมแห่งชาติ1รางวัล

2.รางวัล CSD Young talks ระดับดีเด่น 1รางวัล

3.การนำเสนอบทความระดับดีเด่น 2รางวัล

4.การนำเสนอบทความระดับดี 4 รางวัล

แกลเลอรี่