หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักศึกษาทุกๆคน ที่คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะใน งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 21

คนเก่งของเราวันนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาทุกๆคน ที่คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะใน

งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 21 "การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่