หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์ และคณะที่ได้รับทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โครงการย่อย3

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มรย. : Community Development Innovation YRU  ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์ และคณะที่ได้รับทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โครงการย่อย3 การพัฒนาเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์

แกลเลอรี่