หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชานวัตกรรมพัฒนาชุมชน ได้ประชุมร่วมวางแผนการดำเนินงาน Final project

เมื่อวันอังคาร ที่ 7กุมภาพันธ์ พศ.2566 เวลา 10.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชานวัตกรรมพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ ได้ประชุมร่วมวางแผนการดำเนินงาน Final project แนวทางการดำเนินงาน ลงพื้นที่สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ความเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งในเรื่องของประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม เทศกาล การละเล่น การแข่งขัน อาหาร การแต่งกาย วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม คุณค่า ภูมิปัญญา เรื่องเล่า

#ห้องสมุดชุมชน

#ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้

แกลเลอรี่